TIETOSUOJASELOSTE

YHDISTETTY REKISTERISELOSTE JA INFORMOINTIASIAKIRJA

• Henkilötietolaki (523/99) 10 ja 24,26§
• Laatimispäivämäärä (15.4.2018)
• Täydennetty 1.8.2019
• Täydennetty 6.4.2023

1. Rekisterinpitäjä

Jokilaakson Kuituverkko osuuskunta ( Jokiverkko )
Haikolantie 18
85410 Sievi

2. Rekisteriasioista vastaava henkilö ja/tai yhteyshenkilö

Janne Kurikkala 044 231 2688 janne.kurikkala@jokiverkko.fi

3. Käytössä olevat rekisterit

Jokiverkon asiakashallintajärjestelmä
Sähköinen kuitu ja liittymäkartta
Manuaalinen paperiaineisto
Sähköpostipalvelimet

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus/rekisterin käyttötarkoitus

Asiakkaiden henkilötietoja käytetään henkilötietolain mukaisiin tarkoituksiin, kuten
• Asiakassuhteen hoito ja ylläpito.
• Jokilaaksojen kuituverkko-osuuskunnan yhteistyökumppaneiden tarjoamien palveluiden toteuttaminen, myynti, hallinta, laskuttaminen, tuotteiden tai palveluiden markkinointi, palvelujen kehittäminen.
• Asiakaskirjeet ja tiedotteet.
• Asiakaskyselyt ja asiakasinformaation kerääminen.

5. Rekisterin tietosisältö

• Etu- ja sukunimi
• Henkilötunnus
• Tilaus, laskutus, – ja toimitustiedot.
• Postitoimipaikka
• Puhelinnumero
• Sähköpostiosoite
• Asuntotyyppi
• Laskutusosoite
• Yrityksen/yhteisön nimi
• Kiinteistön nimi
• Markkinointilupa
• Asiakkaan itsensä antamat toimenkuva tai muut luokittelutiedot.
• IP-osoitetieto tai liittymäpisteen tunnistetieto, tai muu tekninen tunniste.
• Muut asiakkaan suostumuksella kerättävät tiedot.
• Maksullisten ja korkeaa tietoturvatasoa vaativien palveluiden osalta henkilötunnus luotettavaa tunnistamista varten.

Rekisteri on suojattu ulkopuolisen käytöltä. Rekisterin käyttö on suojattu henkilökohtaisin tunnuksin ja salasanoin. Käyttäjiä sitoo salassapito ja vaitiolovelvollisuus. Rekisteriin on pääsy ainoastaan Jokiverkon rajatuilla työntekijöillä, joiden työtehtävät edellyttävät rekisterissä olevien tietojen käsittelyä. Tietojärjestelmät sijaitsevat palveluntuottajien palvelimilla, jotka ovat suojatuissa ja valvotuissa konesalitiloissa. Manuaalinen paperiaineisto säilytetään lukitussa arkistossa, tiloissa, jotka on suojattu kulunvalvonnalla.

6. Säännönmukaiset tietolähteet

• Asiakastiedot kerätään jokiverkko.fi-verkkopalvelusta, sekä kirjallisesti lomakkeilla. Palveluista kiinnostuneet ilmoittavat ja syöttävät tietonsa henkilökohtaisesti. Sivusto on suojattu SSL sertifikaatilla.
• YTJ, yritys ja yhteisötietojärjestelmä.
• Luottotietorekisteri Ropo Capital, Bisnode

7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset

• Urakoitsijoille, aliurakoitsijoille, palveluntuottajille Jokilaaksojen Kuituverkko osuuskunnan toimiessa jälleenmyyjänä, tai työn tilaajana.
• Tarvittaessa ulosottoviranomaiselle.
• Mielipide- ja markkinatutkimuksiin, mikäli Jokilaaksojen Kuituverkko-osuuskunta ei itse ole niiden toteuttajana.

8. Säännönmukaisesti tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Tietoja ei siirretä EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

9. Rekisteröidyn oikeus tietojensa tarkistamiseen.

Rekisteröidyllä henkilöllä on oikeus pyytää rekisterissä olevat tietonsa tarkistettavakseen ja tarvittaessa oikaistavakseen tietopyynnöllä rekisterin ylläpitäjälle Jokiverkko osuuskunnalle.
Tietopyyntö on tehtävä kirjallisesti Jokilaaksojen Kuituverkko-osuuskunnan rekisteriasioista vastaavalle henkilölle omakätisesti allekirjoittamallaan tietopyyntölomakkeella tai sitä vastaavalla tavalla varmennetulla asiakirjalla, tai henkilökohtaisesti hänen luonaan.

10. Tiedon korjaaminen ja korjaamisen totuttaminen.

Rekisterinpitäjä poistaa, oikaisee tai täydentää käsittelyn kannalta virheelliset, tarpeettomat, puutteelliset tai vanhentuneet tiedot oma-aloitteisesti, tai henkilön pyynnöstä. Oikaisupyyntö on tehtävä kirjallisesti.
Tiedot annetaan pyydettäessä kirjallisesti.
Tarpeettomaksi käyneet rekisteröintitiedot poistetaan rekisteröinnin perusteen lakattua.
Rekisterinpitäjällä on velvollisuus ilmoittaa tietoturvaloukkauksista tietosuojavaltuutetun toimistolle.

11. Muut oikeudet liittyen henkilötietojen käsittelyyn

Rekisteröidyllä on oikeus kieltää rekisterinpitäjää käsittelemästä häntä koskevia tietoja suoramainontaa, etämyyntiä, ja muuta suoramarkkinointia, markkina ja mielipidetutkimuksia varten.
Kielto tulee osoittaa Jokilaaksojen Kuituverkko-osuuskunnan rekisteriasioista vastaavalle henkilölle.

Jokiverkko Osuuskunta
Haikolantie 18
85410 Sievi
Puh: 044 231 2688
info@jokiverkko.fi